Hours & Rates

Reiki 60 Minutes        $95

Reiki 90 Minutes      $130

Sunday By Appointment Only
Monday By Appointment Only
Tuesday By Appointment Only
Wednesday Not Available
Thursday Not Available
Friday Not Available
Saturday By Appointment Only